^Powrót na górę

Jaka jest nasza szkoła?

"Szkoła Podstawowa w Królówce wraz z Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół w Królówce.

Mieści się w dwóch budynkach. Pierwszy wybudowano w 1976 r. Obecnie w tym budynku uczą się najmłodsze klasy Szkoły Podstawowej I-III oraz oddział przedszkolny. Nowy budynek oddano do użytku w 2000 r. W tym budynku uczą się dzieci klas IV-VI oraz klasy gimnazjalne.(...)
Uczniowie Szkoły Podstawowej nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.(...) Młodzież podejmuje różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju Szkoły, jak również przedstawia nauczycielom swoje wnioski. Zdaniem uczniów Szkoła realizuje większość działań i pomysłów przez nich zainicjowanych.

Uczniowie czują się w Szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.(...) Podejmowane w Szkole działania wychowawcze są modyfikowane w celu zwiększenia ich skuteczności. Z uzyskanych informacji wynika, że działania wychowawcze przyczyniły się m. in. do wpojenia dzieciom szacunku dla symboli narodowych, wykształcenia wysokiej świadomości proekologicznej, a także zachęcenia gimnazjalistów do uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

Nauczyciele są zaangażowani w prace zespołów, analizują efekty pracy zespołowej, oraz na tej podstawie wspólnie planują działania. Współpracują i wspierają się przy rozwiązywaniu problemów doskonaląc metody i formy współpracy.

Nadzór pedagogiczny dyrektora Szkoły prowadzony jest w sposób zaplanowany i angażujący w procesie ewaluacji wewnętrznej nauczycieli. Wdrażane wnioski przyczyniają się do wprowadzania prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu Szkoły (np. w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, czy też minimalizowania zjawiska wagarów).

Zespół Szkół w Królówce dysponuje wystarczającymi warunkami lokalowymi do realizowania podstawy programowej i przyjętych programów nauczania. Wyróżnia się bogatym wyposażeniem w urządzenia multimedialne oraz informacyjno-komunikacyjne. Zgodnie z planem podejmowane są działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia. We wzbogacaniu tych warunków szczególną rolę odgrywa wsparcie ze strony rodziców, a także praca nauczycieli realizujących różnorodne projekty unijne."

Fragment z raportu z Ewaluacji Zewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w 2013 r. opublikowanego przez Małopolskiego Kuratora  Oświaty.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook